12.02.2010 - 31.01.2011

Sprawozdanie ze zbiórki

DZiK-VI-632-1-7/10/GR

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej (12.02.2010 - 31.01.2011) i wykorzystania uzyskanych pieniędzy.

FUNDACJI DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. GDAŃSKIEJ 29, ZA OKRES: 12 LUTY 2010r - 31 STYCZNIA 2011r NA PODSTAWIE DECYZJI NR 28/2010, WYDANEJ PRZEZ MSWiA DNIA 17 LUTEGO 2010R.

Zbiórka została rozpoczęta 12 lutego 2010r i zakończona dnia 31 stycznia 2011 roku. Jak już Państwu wiadomo 5 dniowe wyprzedzenie terminu było spowodowane tym, że spodziewaliśmy się wcześniej otrzymać decyzję.
1. Zbiórki dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 09 1320 1449 2633 4961 2000 0003 nie przeprowadzono, widniało ono co prawda na taśmach oklejających puszki kwestarskie, ale nie dokonano na nie żadnych wpłat, nie było też ono nigdzie indziej publikowane.
2. Podczas zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich na 628 akcjach w marketach łącznie zebrano 823 639,17zł.
Koszty powyższej zbiórki nie przekroczyły 10% przychodu, stanowiły 9,696% i wyniosły 79 841,64zł w tym:
- uzyskanie decyzji (w tym opłata skarbowa, korespondencja, telefony, aktualny KRS) 155,00 zł
- identyfikatory, uzupełnienie zasobu puszek kwestarskich, oraz taśmy do ich zabezpieczania 1 272,40 zł
- koperty bezpieczne 3 089,56 zł, dyplomy (potwierdzenie wolontariatu) 3 379,40 zł
- naprawa i konserwacja sortera do liczenia bilonu 794,40 zł
- transport zebranych pieniędzy do banku 832,40 zł, prowizje bankowe od wpłaty bilonu 2 338,93 zł
- na delegacje: przejazdy i noclegi prowadzących zbiórkę 68000,00 zł
Dochód netto ze zbiórki dobrowolnych datków do puszek kwestarskich wyniósł 743 777,53 zł. Kwota ta w całości została wykorzystana cele zbiórki zgodne z decyzją MSWiA nr 28/2010 z dnia 17lutego.
a) kwota: 121,76 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów rozliczenia i kontroli celów zbiórki dla MSWiA
b) opłaty bankowe: abonam. za prowadzenie konta i prowizje od przelewów związanych z celami zbiórki to 2 258,96 zł
c) na zatrudnienie opiekunów i instruktorów zabaw, a także kadry organizującej atrakcje dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią w miastach całej Polski (punkty d-g) przeznaczono 312 000,00 zł
d) na nieodpłatne organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią w weekendy (1606 imprez w zajęciach uczestniczyło ponad 30 tysięcy dzieci) w okresie 19.02.2010 r.-28.02.2011 r., (nie zawiera kosztów zatrudnienia, wynagrodzenia zawarte w pkt.c) przeznaczono 191 559,10 zł
e) na wycieczki w okresie poza wakacyjnym przeznaczono w 2010 r. 25 601,80 zł, kwota ta również nie zawiera wynagrodzeń uwzględnionych w pkt.c, Fundacja zorganizowała 10 wycieczek oraz dofinansowała 20 wycieczek szkolnych, również w styczniu i lutym 2011 r. 5 wycieczek dofinansowano kwotą 3250,00 zł
f) kwotę: 124 645,29 zł przeznaczono na nieodpłatny wypoczynek letni 2010r dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią w Łodzi i w miastach całej Polski 59 grup dzieci na tygodniowych turnusach (zajęcia otwarte, wyjazdy), grupy liczyły od kilkunastu do ponad dwudziestki dzieci, łącznie około tysiąca, kwota nie zawiera wynagrodzeń-uwzględnione w pkt.c
g) 7 903,29 zł na nieodpłatny wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią w miesiącach styczeń-luty 2011r. Z powodu braku finansów Fundacja zorganizowała 6 grup dzieci w Łodzi (84 dzieci) i jedną w Opolu (15 dzieci), tygodniowe turnusy i tylko zajęcia otwarte łącznie 99 dzieci, kwota nie zawiera wynagrodzeń-uwzględnione w pkt.c
h) na zapomogi dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią przeznaczono 76 437,33zł, w tym: 11 567,15 zł w roku 2010 oraz 3 700,00 zł w styczniu i lutym 2011 r. przeznaczono na obiady, 5 899,13 zł w 2010 r. i 1 850,00 zł w 2011 roku przeznaczono na książki, 9 075,09 zł w 2010 r. i 760,00 zł w 2011 r. materiały dydaktyczne i dodatkowe lekcje, a 36 703,50 zł i 6 882,46 zł to pozostała pomoc (artykuły pierwszej potrzeby, paczki świąteczne, leczenie).
3. Zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych nie przeprowadzono.
4. Zbiórki darów w naturze nie przeprowadzono.
Zebrane fundusze zostały wydatkowane, zgodnie z pozwoleniem, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej, przeprowadzonej na podstawie pozwolenia nr 28/2010 wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2010 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Fundacji. Opóźnienie sprawozdania wynika stąd, że w lutym były jeszcze wydatkowane pieniądze pochodzące ze zbiórki, oraz ze względów kadrowo-organizacyjnych.

2007-2011 Copyright by DZZ - Designed by noart